Regulamin „Quiz Jan Paweł II – Czy wiesz, że?”

I. Postanowienia ogólne.1. „Quiz  Jan Paweł II – Czy wiesz, że?”, organizowany jest przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30 (30-610 Kraków), zwany dalej Organizatorem.2. Celem Quizu jest...