Regulamin quizu
„Rodzina św. Jana Pawła II”

 I. Postanowienia ogólne.

1. Quiz „Rodzina św. Jana Pawła II”, organizowany jest przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30 (30-610 Kraków), zwany dalej Organizatorem.
2. Celem Quizu jest popularyzacja wiedzy o rodzinie Państwa Wojtyłów, z której wywodził się Karol Wojtyła – Jan Paweł II, Papież.
3. Quiz przygotowany został w oparciu o informacje zawarte na https://santojp2.pl/
4. Quiz jest anonimowy.
5. Zadanie Quizu polega na wyborze jednej prawidłowej odpowiedzi na każde pytanie w jak najszybszym czasie. Maksymalny czas udzielania odpowiedzi wynosi 20 minut.
6. Warunkiem uczestnictwa w quizie jest akceptacja jego Regulaminu
7. Regulamin określa zasady udziału w Quizie, a jego treść będzie udostępniona na stronie https://quiz.santojp2.pl
8. Quiz będzie umieszczony na stronie https://quiz.santojp2.pl/quizy/

 II. Warunki uczestnictwa w Quizie.

1. Udział w Quizie jest bezpłatny.
2. Każdy z uczestników zaraz po rozwiązaniu quizu i naciśnięciu klawisza „Wyślij” zostanie powiadomiony o uzyskanym wyniku.
3. Organizator nie przewiduje nagród za prawidłowo rozwiązany quiz.

 III. Inne postanowienia.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2. We wszystkich sprawach spornych oraz nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.
3. Uczestnik powinien zapoznać się i zaakceptować politykę prywatności zamieszczoną na stronie https://quiz.santojp2.pl/polityka-prywatnosci/